เลขที่ 8 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
042246690
udvc@udvc.ac.th

หลักสูตรโลจิสติกส์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

คุณวุฒิวิชาชีพ
หลักสูตรโลจิสติกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดอยู่ในระดับ ผู้ชำนาญการในอาชีพ ซึ่งเป็นคุณวุฒิวิชาชีพระดับที่ 4
HSK
HSK คืออะไร การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน (HSK) เป็นการทดสอบสำหรับผู้ที่ไม่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ โดยแบ่งการสอบข้อเขียนออกเป็นระดับ 1 – 6 ซึ่งจะมีการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนทั้งภายใน ประเทศจีนและต่างประเทศเป็นประจำทุกปี
ความร่วมมือ
หลักสูตร premium ทำความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ  ศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง และผ่านการฝึกประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 4 เดือน ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและสถาบันมาตรฐานฝีมือแรงงาน

Latest News

ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรโลจิสติกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

Qualification Test Advanced Diploma (Advanced Diploma) students study with Chongqing City Management College (CCMC), People’s Republic of China

วันนี้ (1 พฤษภาคม) เวลา 08.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เรียนร่วมกับ Chongqing City Management College (CCMC) สาธารณรัฐประชาชนจีน และสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ (Premium) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และห้องประชุมมูลนิธิจันทสว่าง ฝ่ายราช (รายงานโดย วัฒนาวรรณ[…]

Read more

Opening Ceremony of Thai-Chinese Vocational Training Center In the People’s Republic of China

ร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาไทย-จีน ณ มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (เครดิตข่าวโดย #อีทีวีแม็ค #เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา #etvMAC รายงานโดย #UDVCPR) พิธีเปิดศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษา ไทย-จีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย HANBAN สถาบันขงจือฯ สถานศึกษาอาชีวศึกษา ไทย-จีนกว่า 40 แห่งและสถานประกอบการไทย-จีนร่วมดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ ซึ่งมีนายนิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่เป็นประธานศูนย์ประสานงานฯ ฝ่ายไทย ซึ่งมีคณะผู้แทนรัฐบาลไทย กระทรวงศึกษาธิการ พ.อ.นฤนาท นิยมไทย พ.อ.ดร.ขจรศักดิ์ ไทยประยูร และ ดร.สาโรจน์ ขอจ๋วนเตี๋ยว[…]

Read more

Approved the new breeding program and new graduates

เห็นชอบโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม NEW Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย (อาชีวะพันธุ์ใหม่ปี 2561-2565 และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ปี 2561-2569) (เครดิตข่าวโดย #สำนักงานรัฐมนตรี #ศธ360 รายงานโดย #UDVCPR#UDVCTEAMWORK) ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24เมษายน 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ เห็นชอบในหลักการโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ (สอศ.) และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (สกอ.) เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม NEW[…]

Read more
Logistics คืออะไร

โลจิสติกส์ (Logistics) คืออะไร

อ่าน Logistics คืออะไร

Logistics

โลจิสติกส์ มีต้นกำเนิดมาจากแผนการจัดส่งอาวุธและอาหารในการส่งกำลังบำรุงกองกำลังของกองทัพทหารสหรัฐในสงครามโลก ในปัจจุบันได้แปรเปลี่ยนมาสู่ระบบธุรกิจ โดยมีความหมายถึง ระบบการบริหารที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการจำหน่าย การเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัตถุดิบ สินค้าระหว่างการผลิตสินค้าสำเร็จรูปและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องจากจุดเริ่มต้นผ่านขั้นตอนการผลิต และการกระจายสินค้าจนถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

เป้าหมาย Logistics
โดยเป้าหมายของโลจิสติกส์นั้นเพื่อให้ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาในการขนส่ง ลดปัญหาต่างๆ ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้น โดยใช้ต้นทุนน้อยที่สุด และในแถบภูมิภาคอาเซียนมองประเทศไทยเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ และการส่งออกที่ดีที่สุด เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความต้องการทางด้านโลจิสติกส์มากขึ้น หลายๆมหาวิทยาลัยจึงมีการเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์เกิดขึ้น
การบริหารจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่
เพื่อลดต้นทุนด้านการผลิตและขนส่ง ผลิตและขนส่งในปริมาณมาก เพื่อถ่วงดุลอุปสงค์และอุปทาน สินค้าตามฤดูกาล สินค้าที่มีราคาไม่แน่นอน เพื่อช่วยกระบวนการผลิต ช่วยผลิตได้ต่อเนื่อง สินค้าที่ต้องการการเพาะหรือบ่ม เพื่อช่วยลดกระบวนการตลาด ลดเวลาการส่งมอบ ลดการเสียโอกาส ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
กลยุทธ์ลดต้นทุนการขนส่ง
การขนส่งแต่ละรูปแบบมีลักษณะที่แตกต่างกัน ลักษณะเด่นและด้อย จะมีอยู่ในทุกรูปแบบการขนส่ง ดังนั้น การขนส่งแต่ละรูปแบบจึงพยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ เพื่อให้การขนส่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คลังสินค้า
เป็นระบบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารระบบคลังสินค้า ที่ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ ในคลังสินค้า ได้แก่ การรับสินค้า (Receiving) การจัดเก็บ (Putaway) และการจัดและการเติมสินค้า (Picking & Replenishment)

Activity

รูปกิจกรรมในปีที่ผ่านมา

บุคลากร

นายนิรุตต์  บุตรแสนลี

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

นางพรนภัส  กรีชัยศรี

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

นางศรีวรรณ  เหรียญเจริญ

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

นายสมัย  ศรีหาบุตรี

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

นายธานินทร์  ทองเผ้า

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

นางวัฒนาวรรณ  พิมพ์ศรี

หัวหน้าแผนกวิชาโลจิสติกส์