เลขที่ 8 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
042246690
udvc@udvc.ac.th

หลักสูตรโลจิสติกส์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

คุณวุฒิวิชาชีพ
หลักสูตรโลจิสติกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดอยู่ในระดับ ผู้ชำนาญการในอาชีพ ซึ่งเป็นคุณวุฒิวิชาชีพระดับที่ 4
HSK
HSK คืออะไร การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน (HSK) เป็นการทดสอบสำหรับผู้ที่ไม่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ โดยแบ่งการสอบข้อเขียนออกเป็นระดับ 1 – 6 ซึ่งจะมีการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนทั้งภายใน ประเทศจีนและต่างประเทศเป็นประจำทุกปี
ความร่วมมือ
หลักสูตร premium ทำความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ  ศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง และผ่านการฝึกประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 4 เดือน ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและสถาบันมาตรฐานฝีมือแรงงาน

Latest News

ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรโลจิสติกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

Guaranteed 20,000 baht salary

15 มีนาคม 2561 : จบอาชีวะ #โลจิสติกส์ การันตี 20,000 บาท #สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี #อาชีวะพรีเมียมที่นี่ที่เดียว(เครดิตข่าวโดย #กรุงเทพธุรกิจ#Bangkokbiznews วันที่ 14 มีนาคม 2561 / รายงานโดย #ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี#UDVCPR) 1  

Read more

2nd Logistics Skills Competition

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (นายณัฐพล แสนทิพย์ นางสาวดารณี จรรยา นางสาวสุปราณี ชนะบุญ และ นายวราวุธ สารคม) นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีร่วมกับนักศึกษาจีน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านโลจิสติกส์ ประเภททีม 4 คน ทักษะการออกแบบและจัดเก็บสินค้าในคลัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ที่ CCMC : Chongqing City Management College สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 10[…]

Read more

Udon Thani Vocational College 1 of 4 courses “Premium Vocational”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 1 ใน 4 หลักสูตรนำร่อง “อาชีวะพรีเมียม” ดึงจีนรับรองหลักสูตรโลจิสติกส์ นายนิรุตต์ บุตรแสนลี ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กล่าวว่า “หลักสูตรใหม่เพื่อสร้างนักศึกษาสาขาโลจิสติกส์ให้เป็นอาชีวศึกษาพรีเมียมนั้น วอศ.อุดรธานี ได้เจรจากับ Chongqing City Management College : CCMC สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมพัฒนาหลักสูตรที่ใช้จัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าของจีนและให้การรับรองหลักสูตร รวมถึงยังนำมาตรฐานวิชาชีพสาขาโลจิสติกส์ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมาเป็นตัวกำกับ โดยนักศึกษาจะต้องมีมาตรฐานวิชาชีพในชั้น 4 มีทักษะภาษาอังกฤษ มีทักษะภาษาจีน และมีภาคเอกชนมาร่วมพัฒนาหลักสูตรใหม่ด้วย เป็นต้น[…]

Read more
Logistics คืออะไร

โลจิสติกส์ (Logistics) คืออะไร

อ่าน Logistics คืออะไร

Logistics

โลจิสติกส์ มีต้นกำเนิดมาจากแผนการจัดส่งอาวุธและอาหารในการส่งกำลังบำรุงกองกำลังของกองทัพทหารสหรัฐในสงครามโลก ในปัจจุบันได้แปรเปลี่ยนมาสู่ระบบธุรกิจ โดยมีความหมายถึง ระบบการบริหารที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการจำหน่าย การเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัตถุดิบ สินค้าระหว่างการผลิตสินค้าสำเร็จรูปและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องจากจุดเริ่มต้นผ่านขั้นตอนการผลิต และการกระจายสินค้าจนถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

เป้าหมาย Logistics
โดยเป้าหมายของโลจิสติกส์นั้นเพื่อให้ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาในการขนส่ง ลดปัญหาต่างๆ ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้น โดยใช้ต้นทุนน้อยที่สุด และในแถบภูมิภาคอาเซียนมองประเทศไทยเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ และการส่งออกที่ดีที่สุด เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความต้องการทางด้านโลจิสติกส์มากขึ้น หลายๆมหาวิทยาลัยจึงมีการเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์เกิดขึ้น
การบริหารจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่
เพื่อลดต้นทุนด้านการผลิตและขนส่ง ผลิตและขนส่งในปริมาณมาก เพื่อถ่วงดุลอุปสงค์และอุปทาน สินค้าตามฤดูกาล สินค้าที่มีราคาไม่แน่นอน เพื่อช่วยกระบวนการผลิต ช่วยผลิตได้ต่อเนื่อง สินค้าที่ต้องการการเพาะหรือบ่ม เพื่อช่วยลดกระบวนการตลาด ลดเวลาการส่งมอบ ลดการเสียโอกาส ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
กลยุทธ์ลดต้นทุนการขนส่ง
การขนส่งแต่ละรูปแบบมีลักษณะที่แตกต่างกัน ลักษณะเด่นและด้อย จะมีอยู่ในทุกรูปแบบการขนส่ง ดังนั้น การขนส่งแต่ละรูปแบบจึงพยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ เพื่อให้การขนส่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คลังสินค้า
เป็นระบบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารระบบคลังสินค้า ที่ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ ในคลังสินค้า ได้แก่ การรับสินค้า (Receiving) การจัดเก็บ (Putaway) และการจัดและการเติมสินค้า (Picking & Replenishment)

Activity

รูปกิจกรรมในปีที่ผ่านมา

บุคลากร

นายนิรุตต์  บุตรแสนลี

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

นางพรนภัส  กรีชัยศรี

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

นางศรีวรรณ  เหรียญเจริญ

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

นายสมัย  ศรีหาบุตรี

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

นายธานินทร์  ทองเผ้า

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

นางวัฒนาวรรณ  พิมพ์ศรี

หัวหน้าแผนกวิชาโลจิสติกส์