เลขที่ 8 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
042246690
udvc@udvc.ac.th

Send the personnel excursions.

Send the personnel excursions.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ส่งบุคลากรร่วมการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการอาชีวศึกษา แลกเปลี่ยนครูและนักศึกษา ศึกษาดูงานสถานประกอบการที่มีความร่วมมือกับ Chongqing Technology and Business Institute (CQTBI) โดยมี ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการ กอศ. นำคณะผู้บริหาร ครู เดินทางทำความร่วมมือ และนำส่งนักเรียนทุนจากประเทศไทย จำนวน 83 คนในครั้งนี้ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของ CQTBI. ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น…
…ทั้งนี้มีนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน ได้รับทุนแลกเปลี่ยนดังกล่าว จำนวน 4 คน ร่วมเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนในสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบแขนงต่างๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย, คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน, การออกแบบผลิตภัณฑ์, การออกแบบตกแต่ง ฯลฯ ใช้เวลาศึกษาเป็นเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางไปและกลับ ค่าอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ค่าเรียนตลอดหลักสูตร ค่าอาหารและที่พัก รวมถึงได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างการศึกษา และสวัสดิการอื่นๆ จากโครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าว
(รายงานโดย ภูชิต แสงจันทร์ #ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี #udvcpr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *