เลขที่ 8 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
042246690
udvc@udvc.ac.th

Blog

Qualification Test Advanced Diploma (Advanced Diploma) students study with Chongqing City Management College (CCMC), People’s Republic of China

วันนี้ (1 พฤษภาคม) เวลา 08.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เรียนร่วมกับ Chongqing City Management College (CCMC) สาธารณรัฐประชาชนจีน และสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ (Premium) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และห้องประชุมมูลนิธิจันทสว่าง ฝ่ายราช (รายงานโดย วัฒนาวรรณ พิมพ์ศรี #UDVCPR)

Opening Ceremony of Thai-Chinese Vocational Training Center In the People’s Republic of China

ร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาไทย-จีน ณ มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (เครดิตข่าวโดย #อีทีวีแม็ค #เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา #etvMAC รายงานโดย #UDVCPR) พิธีเปิดศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษา ไทย-จีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย HANBAN สถาบันขงจือฯ สถานศึกษาอาชีวศึกษา ไทย-จีนกว่า 40 แห่งและสถานประกอบการไทย-จีนร่วมดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ ซึ่งมีนายนิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่เป็นประธานศูนย์ประสานงานฯ ฝ่ายไทย ซึ่งมีคณะผู้แทนรัฐบาลไทย กระทรวงศึกษาธิการ พ.อ.นฤนาท นิยมไทย พ.อ.ดร.ขจรศักดิ์ ไทยประยูร และ ดร.สาโรจน์ ขอจ๋วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมผู้แทนรัฐบาลท้องถิ่นจีนให้เกียรติร่วมพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และนโยบาย One Belt One Road

Approved the new breeding program and new graduates

เห็นชอบโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม NEW Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย (อาชีวะพันธุ์ใหม่ปี 2561-2565 และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ปี 2561-2569) (เครดิตข่าวโดย #สำนักงานรัฐมนตรี #ศธ360 รายงานโดย #UDVCPR#UDVCTEAMWORK) ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24เมษายน 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ เห็นชอบในหลักการโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ (สอศ.) และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (สกอ.) เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม NEW Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย นพ.อุดม กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม NEW Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย (อาชีวะพันธุ์ใหม่ปี 2561-2565 และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ปี 2561-2569) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ ศธ.มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการตามนโยบาย Thailand…
Read more

Send the personnel excursions.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ส่งบุคลากรร่วมการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการอาชีวศึกษา แลกเปลี่ยนครูและนักศึกษา ศึกษาดูงานสถานประกอบการที่มีความร่วมมือกับ Chongqing Technology and Business Institute (CQTBI) โดยมี ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการ กอศ. นำคณะผู้บริหาร ครู เดินทางทำความร่วมมือ และนำส่งนักเรียนทุนจากประเทศไทย จำนวน 83 คนในครั้งนี้ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของ CQTBI. ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น… …ทั้งนี้มีนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน ได้รับทุนแลกเปลี่ยนดังกล่าว จำนวน 4 คน ร่วมเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนในสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบแขนงต่างๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย, คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน, การออกแบบผลิตภัณฑ์, การออกแบบตกแต่ง ฯลฯ ใช้เวลาศึกษาเป็นเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางไปและกลับ ค่าอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ค่าเรียนตลอดหลักสูตร ค่าอาหารและที่พัก รวมถึงได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างการศึกษา และสวัสดิการอื่นๆ จากโครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าว…
Read more

Premium Course in Logistics Management Approved

วันนี้ (19 มีนาคม) เวลา 09.30 น. นายนิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และนางพรนภัส กรีชัยศรี รองฯ ฝ่ายวิชาการ นำคณะกรรมการหลักสูตรพรีเมียม เข้านำเสนอหลักสูตร Premium สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ในทีประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (บอร์ด สอศ.) ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 2) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยที่ประชุมได้มีมติพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว (รายงานโดย มาริษา กินานิกร #ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี #UDVCPR)  

Guaranteed 20,000 baht salary

15 มีนาคม 2561 : จบอาชีวะ #โลจิสติกส์ การันตี 20,000 บาท #สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี #อาชีวะพรีเมียมที่นี่ที่เดียว(เครดิตข่าวโดย #กรุงเทพธุรกิจ#Bangkokbiznews วันที่ 14 มีนาคม 2561 / รายงานโดย #ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี#UDVCPR) 1  

2nd Logistics Skills Competition

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (นายณัฐพล แสนทิพย์ นางสาวดารณี จรรยา นางสาวสุปราณี ชนะบุญ และ นายวราวุธ สารคม) นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีร่วมกับนักศึกษาจีน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านโลจิสติกส์ ประเภททีม 4 คน ทักษะการออกแบบและจัดเก็บสินค้าในคลัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ที่ CCMC : Chongqing City Management College สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561 โดยมีวิทยาลัยด้านโลจิสติกส์ที่ร่วมแข่งขันทั้งหมด 29 ทีม (รายงานโดย วัฒนาวรรณ พิมพ์ศรี #ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี #udvcpr)

Udon Thani Vocational College 1 of 4 courses “Premium Vocational”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 1 ใน 4 หลักสูตรนำร่อง “อาชีวะพรีเมียม” ดึงจีนรับรองหลักสูตรโลจิสติกส์ นายนิรุตต์ บุตรแสนลี ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กล่าวว่า “หลักสูตรใหม่เพื่อสร้างนักศึกษาสาขาโลจิสติกส์ให้เป็นอาชีวศึกษาพรีเมียมนั้น วอศ.อุดรธานี ได้เจรจากับ Chongqing City Management College : CCMC สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมพัฒนาหลักสูตรที่ใช้จัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าของจีนและให้การรับรองหลักสูตร รวมถึงยังนำมาตรฐานวิชาชีพสาขาโลจิสติกส์ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมาเป็นตัวกำกับ โดยนักศึกษาจะต้องมีมาตรฐานวิชาชีพในชั้น 4 มีทักษะภาษาอังกฤษ มีทักษะภาษาจีน และมีภาคเอกชนมาร่วมพัฒนาหลักสูตรใหม่ด้วย เป็นต้น ซึ่งแนวทางนี้จะทำให้การพัฒนาหลักสูตรใหม่เห็นภาพการยกระดับการเรียนการสอนที่ได้ทั้งมาตรฐานสากล มาตรฐานวิชาชีพ และตรงความต้องการของสถานประกอบการ จากนี้ก็ต้องไปดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตรตามแผนที่นำเสนอแล้วนำมารายงานที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง”   เปิดรับสมัครแล้ว 1/61 ด่วน! รับจำนวนจำกัด #ประกาศ รับสมัครสาขาใหม่ https://goo.gl/snom1h (เครดิตข่าวโดย #กรุงเทพธุรกิจ #bangkokbiznews #inewspaper รายงานโดย #ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี #udvcpr)

Curricurum Premium Meeting

วันนี้ (6 มีนาคม) นางพรนภัส กรีชัยศรี รองฯ ฝ่ายวิชาการ นำคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหลักสูตร Premium สาขาวิชาโลจิสติกส์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรอาชีวศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา 5 สาขาวิชานำร่อง สำหรับสาขาวิชาอุตสาหกรรม เป้าหมายเร่งด่วนของประเทศ สู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2561 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (รายงานโดย มาริษา กินานิกร #ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี #udvcpr)  

Student Recruitment

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เปิดสอน #สาขาโลจิสติกส์ 1 ใน 6 สาขานำร่อง หลักสูตรอาชีวะพันธุ์ใหม่ #อาชีวะพรีเมียม #รับสมัครแล้วปีการศึกษา 1/2561 (เครดิตข่าวโดย #แนวหน้าออนไลน์ วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 / รายงานโดย #ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี #udvcpr)