เลขที่ 8 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
042246690
udvc@udvc.ac.th

Collaboration

ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ 20 ชั่วโมง(วิทยาลัยบริหารจัดการฉงฉิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน) และผ่านการฝึกประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 4 เดือน ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและสถาบันมาตรฐานฝีมือแรงงาน