[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบประกันแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบัญชี
การตลาด
เลขานุการ
ธรกิจค้าปลีก
เทคโนโลยีศิลปกรรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก
แฟชันและสิ่งทอ
อาหารและโภขนาการ
คหกรรม
การโรงแรม
การท่องเที่ยว
การจัดการโลจิสติกส์
สามัญสัมพันธ์
สัมพันธุรกิจ
โลจิสติกส์
ข่าวออนไลน์

พยากรณ์อากาศ
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

ชื่อ : นางอมรา วุฒิสาร
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางณัฐรดา หลักคำ
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางปิยรัตน์ พิมพ์วงศ์
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
อีเมล์ : tar_piyarat@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0885620652

ชื่อ : นางสาวศิริขวัญ หวังชมกลาง
ตำแหน่ง : ครู พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว (ทวิภาคี)
อีเมล์ : b-r-r-g-h-t_b-a-n-k@hotmail.co
เบอร์โทรศัพท์ : 0877748313

ชื่อ : Mr.Donald Travis
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกท่องเที่ยว
อีเมล์ : ajarn.don8@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0887355022

ชื่อ : นายภาณุเมศ ชุมภูนท์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางวันทิตา โพธิสาร
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
อีเมล์ : wanthita.ying@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0862398310

ชื่อ : นางสาวมลฤดี หลักหนองบุ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสัจจพร ตรงเพชร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0801782652

ชื่อ : นางวัฒนาวรรณ พิมพ์ศรี
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ช่วยงานวิทยบริการ (ห้องสวนพฤกษศาสตร์)
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวดารุณี ทับทิมศรี
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายยุทธนา จันทร์ปิตุ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางภัคญดา ณ หนองคาย
ตำแหน่ง : ครู พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาววรออง วันระหา
ตำแหน่ง : ครู พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.ฐิติพงศ์ ภูแอบหิน
ตำแหน่ง : ครู พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : ช่วยงานอาคารสถานที่
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนันทิยา สวัสดิผล
ตำแหน่ง : ครู พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : ช่วยงานประชาสัมพันธ์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวพาฝัน กล่อมสาร
ตำแหน่ง : ครู พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเอนก สินทร
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ช่วยงานกิจกรรม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาววิภารัตน์ หลักหนองบุ
ตำแหน่ง : ครู พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : ช่วยงานทะเบียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางจินตนาการ คำเหมือน
ตำแหน่ง : ครู พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3 : ฝ่ายวิชาการ
4 : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
5 : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
6 : แผนกการบัญชี
7 : แผนกการตลาด
8 : แผนกการเลขานุการ
9 : แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10 : แผนกการจัดการธุรกิจค้าปลีก
11 : แผนกศิลปกรรม
12 : แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
13 : แผนกอาหารและโภชนาการ
14 : แผนกคหกรรมศาสตร์
15 : แผนกการโรงแรม
16 : แผนกท่องเที่ยว
17 : แผนกสามัญสัมพันธ์
35 : แผนกสัมพันธ์ธุรกิจ