[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบประกันแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบัญชี
การตลาด
เลขานุการ
ธรกิจค้าปลีก
เทคโนโลยีศิลปกรรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก
แฟชันและสิ่งทอ
อาหารและโภขนาการ
คหกรรม
การโรงแรม
การท่องเที่ยว
การจัดการโลจิสติกส์
สามัญสัมพันธ์
สัมพันธุรกิจ
โลจิสติกส์
ข่าวออนไลน์

พยากรณ์อากาศ
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 รายงานการพัฒนาชุดการสอนด้วยเทคนิคการจัดการความรู้ วิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)( อ่าน : 396 / ดาวน์โหลด : 128 ) เจ้าของ นางสรวงสุดา แสนดี
4/ก.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการวิเคราะห์ปัญหา โดยวิธีสอนแบบสืบสอบ 7E ร่วมกับการตั้งคำถาม 5W1H สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)( อ่าน : 176 / ดาวน์โหลด : 125 ) เจ้าของ นางสรวงสุดา แสนดี
4/ก.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมจักการฐานข้อมูล( อ่าน : 466 / ดาวน์โหลด : 152 ) เจ้าของ อาริยา อุยะพิตัง
15/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา การบัญชีสินค้า และระบบบัญชีเดี่ยว รหัส 2201-2101 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ( อ่าน : 726 / ดาวน์โหลด : 619 ) เจ้าของ นางนิรินดา อาจเดช
3/ธ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมตารางคำนวณ( อ่าน : 1155 / ดาวน์โหลด : 187 ) เจ้าของ นางรัตน์รวี ชัยพัฒน์เสรี
26/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการสื่อดิจิทัล ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ (2204-2103) สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ( อ่าน : 826 / ดาวน์โหลด : 152 ) เจ้าของ นางสุรีรัตน์ สุ่มมาตย์
21/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 การพัฒนาสื่อดิจิทัลตามแนวคิดของกาเย่ด้วยการสอนบน Padlet วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ (2204-2103)( อ่าน : 655 / ดาวน์โหลด : 139 ) เจ้าของ นางสุรีรัตน์ สุ่มมาตย์
21/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 การพัฒนาชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติวิชาโปรแกรมมัลติมีเดีย เพื่อการนำเสนอ (2204-2106) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ( อ่าน : 896 / ดาวน์โหลด : 158 ) เจ้าของ นางสุรีรัตน์ สุ่มมาตย์
21/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 เอกสารประกอบการเรียน วิชาเพศวิถีศึกษา รหัสวิชา (2000-1607) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ( อ่าน : 3180 / ดาวน์โหลด : 1370 ) เจ้าของ นางรุจิรา บุญรักษา
29/ก.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราห์ เรื่อง ระบบนิเวศ ( อ่าน : 1503 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางอุษณีย์ มณีรัตน์
24/ก.ค./2558
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
11 รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์ รหัสวิชา 2201–2407 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)( อ่าน : 1556 / ดาวน์โหลด : 1372 ) เจ้าของ นางสุทธิสา ประดิษฐ์
22/ก.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>