[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบประกันแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบัญชี
การตลาด
เลขานุการ
ธรกิจค้าปลีก
เทคโนโลยีศิลปกรรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก
แฟชันและสิ่งทอ
อาหารและโภขนาการ
คหกรรม
การโรงแรม
การท่องเที่ยว
การจัดการโลจิสติกส์
สามัญสัมพันธ์
สัมพันธุรกิจ
โลจิสติกส์
ข่าวออนไลน์

พยากรณ์อากาศ
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาชุดฝึกทักษะการวิเคราะห์ปัญหา โดยวิธีสอนแบบสืบสอบ 7E ร่วมกับการตั้งคำถาม 5W1H สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

เจ้าของผลงาน : นางสรวงสุดา แสนดี
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 176    จำนวนการดาวน์โหลด : 125 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ชุดฝึกทักษะ      การวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้วิธีสอนแบบสืบสอบ 7E ร่วมกับเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้วิธีสอนแบบสืบสอบ 7E ร่วมกับเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H ระหว่างก่อนและหลังเรียน  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้วิธีสอนแบบสืบสอบ 7E ร่วมกับเทคนิค การตั้งคำถาม 5W1H และ 4) เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ชุดฝึกทักษะการวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้วิธีสอนแบบสืบสอบ 7E ร่วมกับเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประชากร เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ภาคเรียนที่ 1/2560 

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาชุดการสอนด้วยเทคนิคการจัดการความรู้ วิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 4/ก.ค./2562
      การพัฒนาชุดฝึกทักษะการวิเคราะห์ปัญหา โดยวิธีสอนแบบสืบสอบ 7E ร่วมกับการตั้งคำถาม 5W1H สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 4/ก.ค./2562
      เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมจักการฐานข้อมูล 15/มี.ค./2561
      รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา การบัญชีสินค้า และระบบบัญชีเดี่ยว รหัส 2201-2101 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 3/ธ.ค./2561
      ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมตารางคำนวณ 26/มิ.ย./2561