[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบประกันแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบัญชี
การตลาด
เลขานุการ
ธรกิจค้าปลีก
เทคโนโลยีศิลปกรรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก
แฟชันและสิ่งทอ
อาหารและโภขนาการ
คหกรรม
การโรงแรม
การท่องเที่ยว
การจัดการโลจิสติกส์
สามัญสัมพันธ์
สัมพันธุรกิจ
โลจิสติกส์
ข่าวออนไลน์

พยากรณ์อากาศ
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดการสอนด้วยเทคนิคการจัดการความรู้ วิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เจ้าของผลงาน : นางสรวงสุดา แสนดี
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 395    จำนวนการดาวน์โหลด : 128 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนด้วยเทคนิคการจัดการความรู้ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) วิชาการสื่อสารข้อมูล       และเครือข่าย รหัส 3204-2003 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (80/80) 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้เรียนด้วยชุดการสอนด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้ วิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยชุดการสอนด้วยเทคนิคการจัดการความรู้ วิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003 ประชากร ที่ใช้ในครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดการสอนด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้วิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนด้วยเทคนิคการจัดการความรู้ วิชา การสื่อสารข้อมูล  และเครือข่าย รหัส 3204-2003 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-testดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาชุดการสอนด้วยเทคนิคการจัดการความรู้ วิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 4/ก.ค./2562
      การพัฒนาชุดฝึกทักษะการวิเคราะห์ปัญหา โดยวิธีสอนแบบสืบสอบ 7E ร่วมกับการตั้งคำถาม 5W1H สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 4/ก.ค./2562
      เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมจักการฐานข้อมูล 15/มี.ค./2561
      รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา การบัญชีสินค้า และระบบบัญชีเดี่ยว รหัส 2201-2101 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 3/ธ.ค./2561
      ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมตารางคำนวณ 26/มิ.ย./2561