ชื่อ - นามสกุล :นายสัจจพร ตรงเพชร
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :8 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Telephone :0801782652
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กลุ่ม / แผนก : แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ