ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธุรฎา พลเสนา
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :8 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา