เปลี่ยนธีมสีของเว็บไซต์
สีพื้นหลัง

หลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาเปิดสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้เปิดสอนหลักสูตรดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิมเติม

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมนักศึกษา

ภาพกิจกรรมนักศึกษาและคณะอาจารย์ระดับปริญญาตรี ของแต่ละสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ร่วมทำกิจกรรม อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีสถานศึกษาในสังกัด 421 แห่งทั่วประเทศ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยจัดการเรียนการสอน 9 ประเภทวิชา...

อ่านต่อ →

คำถามที่พบบ่อย ?

มีหลักสูตรอะไรบ้าง ?

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี มี 2 หลักสูตรที่เปิดบริการ ได้แก่
1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. สาขาวิชาบัญชี

สมัครเรียนอย่างไร ?

ติดต่อเราที่สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานีเพื่อรับเอกสารลงทะเบียน หรือ โทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์ : 042-248-592

เตรียมเอกสารอะไรบ้างในการสมัคร ?

เอกสารในการสมัครเรียน ได้แก่
1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริง)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริง)
3. ใบทรานสคริป และใบรับรองการจบการศึกษา ระดับ ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. พาผู้ปกครองมาสมัครและยินยอมในการเป็นนักศึกษา

ใช้ระยะเวลาในการศึกษานานเท่าไหร่ ?

ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้เปิดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่ทำงานได้มีโอกาสศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว
จะใช้เวลาเรียนเป็นเวลา 2 ปี
ภายในระยะเวลา 1 ปี แรก จะทำการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ เพื่อเก้บคะแนนสะสมพร้อมกับ จัดทำวิจัยเพื่อเป็นเกณฑ์การประเมินผล
ระยะเวลาปีที่ 2 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาจะอบรมนักศึกษาและส่งให้นักศึกษาไปฝึกงานตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นการฝึกทักษะและประสบการณ์ทำงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี ในปีที่ 2 พร้อมกับทำวิจัยระดับที่ 2 เพื่อตรวจและวัดประเมินผลการศึกษา


กิจกรรมนักศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2558

Talking Asean

นักศึกษาปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซี่ยน เป็นภาษาอังกฤษ

Cloud Computing 3G

วิทยากรจากวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมาให้ความรู้เกี่ยวกับ Cloud Computing และ 3G

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วิทยาลัยอาชีวะศึกษาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ลานกิจกรรมอาชีวศึกษาอุดรธานี© Copyright 2016 - Proteus - Development by Salvation.
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี