เกณฑ์ กติกา ประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ทักษะพื้นฐาน