แจ้งงบประมาณการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

แจ้งงบประมาณการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพวิชาชีพและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในงานประชุม  วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560

สำหรับ Smart phone