แบบเสื้อการแข่งขันทักษะครั้งที่ 27

ใช้ผสมผสานระหว่างความเป็นไทยและความเป็นมาของจังหวัดอุดรธานี ผ่านใบหน้าของท้าวเวสสุวรรณและได้นำสัญลักษ์ของการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 27 มาผสมผสานให้เกิดความทันสมัยและเป็นที่น่าจดจำ