Application BEX

Application BEX  อีกหนึางช่องทางสำหรับใช้ในการติดตามข่าวสารการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในการประชุมวิชาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 

สามารถใช้ตัว แสกน QR Code ของ Line แสกนเพื่อติดตั้งได้ (เฉพาะ โทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ เท่านั้น)