Application BEX

Application BEX  อีกหนึางช่องทางสำหรับใช้ในการติดตามข่าวสารการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในการประชุมวิชาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560  สามารถใช้ตัว แสกน QR Code ของ Line แสกนเพื่อติดตั้งได้ (เฉพาะ โทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ เท่านั้น)

Read more

แบบเสื้อการแข่งขันทักษะครั้งที่ 27

ใช้ผสมผสานระหว่างความเป็นไทยและความเป็นมาของจังหวัดอุดรธานี ผ่านใบหน้าของท้าวเวสสุวรรณและได้นำสัญลักษ์ของการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 27 มาผสมผสานให้เกิดความทันสมัยและเป็นที่น่าจดจำ

Read more

เกณฑ์ กติกา ประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาศิลปกรรม ทักษะพื้นฐาน

Read more