Application BEX

Application BEX  อีกหนึางช่องทางสำหรับใช้ในการติดตามข่าวสารการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในการประชุมวิชาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560  สามารถใช้ตัว แสกน QR Code ของ Line แสกนเพื่อติดตั้งได้ (เฉพาะ โทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ เท่านั้น)

Read more

แบบเสื้อการแข่งขันทักษะครั้งที่ 27

ใช้ผสมผสานระหว่างความเป็นไทยและความเป็นมาของจังหวัดอุดรธานี ผ่านใบหน้าของท้าวเวสสุวรรณและได้นำสัญลักษ์ของการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 27 มาผสมผสานให้เกิดความทันสมัยและเป็นที่น่าจดจำ

Read more

แจ้งงบประมาณการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

แจ้งงบประมาณการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพวิชาชีพและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในงานประชุม  วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับ Smart phone

Read more