เกณฑ์การแข่งขัน

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ทักษะพื้นฐาน