เอกสาร กำหนดการ พิธีการ คำกล่าว ตารางการประชุมองค์การ

กำหนดการพิธีเปิดแบบสากลการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

กำหนดการในพิธีปิดแบบองค์การงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

กล่าวของประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แบบสากล

กล่าวของประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แบบองค์การ

คำกล่าวรายงานพิธีเปิดแบบองค์การงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ตารางการประชุมวิชาการองค์การนักวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย